Ηλεκτρονικά Συνέδρια ΤΕΙ Αθήνας
TEI of Athens eConferences

Σχετικά με τον ιστότοπο

Η συγκεκριμένη εφαρμογή αποτελεί ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης συνεδριακών γεγονότων
και επιτρέπει την διαλειτουργικότητα με ηλεκτρονικά αποθετήρια ανοιχτης πρόσβασης.

Συνέδρια

Σχετικά μ' αυτό το Σύστημα Συνεδρίου

Η εφαρμογή για την παρουσίαση των ηλεκτρονικών συνεδρίων του ΤΕΙ Αθήνας αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.